Binismus

DÜŞÜNCELER

flagge-tuerkei-wehende-flagge-statisch-40x58

“BİNİZM”
-VEYA-
“Huzur İçin Düşünceler”

Yazan
Hansdieter Vergin
 

SORU

İnsanı harekete geçiren her şeyin başlangıcında neden sorusu yer almıştır. Bu sorulardan biri: “İnsanlar arasındaki mevcut sorunların kavgasız çözülmesi neden mümküm olmuyor?”. Normal olarak mümkün olması gerekir! Gerçekte insanın isteği, “sadece huzur içinde” yaşamaktır! Bu mümkün olmuyorsa, temel düşüncelerin birinde bir uyuşmazlık söz konusudur!

NEDEN

Neden çocuklar ana-babalarının, inananlar dinlerinin, yönetilenler yönetenlerin, ayrı düşüncede olanlar kamu oyunun baskısına maruz kadıklarına,  neden “Holocaust” ve dünya savaşının meydana gelişine ilişkin surulara cevap verilebilir. Burada belirtilen “Binizm”, muhtemel bir cevabı, düşünmeğe götürebilecek bir cevabı arama cesaretini verebilir. Belki de, temel hususları bir başka düşünce ile ele alabilmeyi sağlar.

DÜŞÜNMEK

Muhakkak ki, düşünmek o derece kolay olmasa gerek. Buna rağmen faydası, bizim için başkasını düşünmek zorunda bırakmamaktır.

!!! ÇÜNKÜ !!!

Düşünmeyi bir başkasına bırakmaktaki gizli tehlike, o kimsenin bizim için karar vermesini sağlamaktır! Bunun anlamı da, kişinin kendi kendini yetersiz kabul etmesidir. Kim kritik düşünmez, kendini bir başkasının düşüncesine bırakır ve bir başkasının davranışına uyar ve ona tam bir serbesti sağlarsa, savaş, tehlike, soykırım ve benzeri insanlık dışı olaylardan şikayetçi olmamalıdır. Onun için kişinin düşünmesi büyük bir önem taşır.

KISITLANMAK

Kim kısıtlanmak istemiyorsa, bazı soruları incelemelidir: “Düşünüyor muyuz?” veya “düşünmüş olmak için mi düşünüyoruz?” veya “düşünmemeyi düşünmek mi düşünmektir?”. Kritik ve yapıcı düşünmek, bilinçli düşünmektir. Feragat, teslimiyet, emir altında olmak, problemleri çözmez, aksine onları çoğaltır. Bu anlamda okuyucu, okumaya devam etme isteğinde olup olmadığını bilmelidir, çünkü bu yazıda ele alınan konuları insanlar, genellikle rahatsız edici veya yorucu, önemsiz veya bir şey ifade etmeyen sorular olarak görür ve üzerinde düşünülmesini gereksiz bulurlar; bunun yanında bu soruların büyük bir zihinsel çöp kutusu “bilinç altına” da atılmaları ve bizi de böylece asabiyete sürükleyerek cezalandırmaları mümkündür.

GÜVEN

Güven başlı başına bir konudur. Gerçekte kimseye güven duyulmaz, en az da kişi kendisine. Kime güven, veya... Güven iyidir, ama kontrol daha iyidir. Neden? İnsan duygularını yanıltmak o kadar zor değil, çünkü insan, davaranışlarında mantiki değil pisikolojiktir. Bu bakımdan kendisine ve baskasına karşı belli bir ölçüde  güvensizlik, güvenin temelini oluşturur. Bu bakımdan kişi, bu yazıya da güvenmeyip onu kontrol etmelidir. Böylece kişi, belki de kendi düşünmesiyle edineceği belli bilgilere ulaşır.

BİLGİ

Manevi ikili enerjiye götüren bilgi tezine ulaşabilme koşullarından başlıcası, hiç bir zaman hiç kimseye güven duymamaktır. Edinilen her bilgi ve kritik düşünce incelenmelidir. Tez hakkında bilgi ve bundan edinilen manevi ikili enerji  “Binizm” olarak kabul edilebilir.

BİNİZM

Binizm şudur: Her türlü var oluşun, ikili temel düşünce hakkında zihinsel tez ve neticede var oluştaki mevcut harmoni ve böylelikle de düzende prensip. Bunun bilinmesi veya bilinmemesi, dikkate alınması veya alınmaması önemli değildir. Kaos, kaos içindeki düzeni farketme yeteneğinde olmayan kişi için vardır.

TEZ

Karşıt güç olmadan bir güç olamayacağı görüşünden hareket eder ve bu görüşte kalacaksak, her maddenin iki yönlü, yani ikili güçten, maddesel olmayan zihinsel bir karşıt güçten, oluştuğu noktasından hareket etmeliyiz. Bu mevcut gücü, maddesel olmayan zihinsel bir ikili enerji olarak kabul edebiliriz.

ENERJİ

İsminden de anlaşılacağı gibi burada bahis konusu olan, birbirine zıt, karşılıklı ikili güçtür (manyetik alandaki güce benzer güç). Bu bilgi ve tezde kesin olan, bu ikili, maddesel olmayan ve birbirinden ayrı güçten her türlü maddenin meydana gelerek kendilerini kabul ettirmiş olmalarıdır.

HARMONİ

İnsan, ilim ve teknikte büyük bir başarı ile doğayı “izlemektedir”. Bu tabii düzen ve kanun, bu ikili mantığa göre harmoni, en önemli tabiat kanunu sayılmalıdır. İkili bilgi, yani binizm, bir tarafa bırakılırsa, ilk ve son tabiat kanununun, maddesel olmayan ikili harmonisiyle insanlık anlayışı içinde gözlenmesi ve bunun bir görev kabul edilerek insanın başarısı için uygulanması gerekmez mi?

İZM

Teorik bilgi, pratikle birlikte olmazsa bir işe yaramaz. Binizm, insanın desteğinden mahrum kalırsa, sadece binizm olarak, yani basit bir teori olarak kalır. Binizme temel teşkil eden harmoniyi benimsemek, insan için bir görev olmalı ve insana fayda sağlamalıdır. Ve insan da böylece günlük yaşamla uyuşum içinde olur.  

GÖREV

Binizmin pratik görevi, harmoninin ikili düşüncelerini ve bunun faydalarını bir nebze açıklamaktır. Bunun anlamı, problemlerin çözümünde ikili düşünceye ihtiyaç duyan inasanın, toplum içinde yerini belirlemede ve kendine güveni kuvvetlendirmede yardımcı olmaktır.
Binizm tezine itiraz edilmeyecegi veya teorinin pratiğe geçirilmesinin problemsiz olabilecegi pek tabii düşünülemez, zira her güç bir karşıt güce yol açar, her tezin bir anti tezi olur. Bu bakımdan binizmin teorik görevi, her itirazdan faydalanma, her zaman her şeyi, ta ki çelişkiler bir harmoni içinde çözülünceye kadar,  yeniden düşünce süzgecinden geçirmektir – belki böylelikle de bir sentez oluşur.

AMAÇ

Binizmin amacı, çeşitli din ve ayrı dünya görüşünde olanların ortak çıkarlarını temayüz ettirerek karşıt görüşü gerekçesiz kılmak suretiyle fanatizmin temelini yok etmek ve böylece dinlerin birbirlerine karşılıklı saygılarını ve insanın, kişiler ve çevre ile humanist bir harmoni içinde olmalarını sağlamaktır. Binizmin temel ilkelerini bu görüş teşkil eder.

TEMEL İLKELER

Binizmin temel ilkesi: Kendine yapılmasını istemediğin şeyi baskasına yapma. Kendine yardım edebilmenin en iyi yolu, baskasına yardım etmektir. Zihinsel güç ile, güçsel zihne karsi. Her an cok dikkatli olmak.

SOSYAL FAALİYET

Binizmin amacı ve bunun neticesi olan görev, sosyal faaliyet olarak görülmemelidir. Amaç ve görev, insan icin değer taşıyan hususları ve özellikle bunların anlamını aktarmada yardımı olmaktır, zira insanın, sadece maddesel gıdaya değil, davranışlarındaki manevi gıdaya da ihtiyacı vardır. Böylece, ikili sosyal düsünce ve davranış, sosyal bir faaliyet veya herhangi bir “sosyal budalalık” değil, aksine her insanın, mutluluğu ve çevresi için tabii ve ilâhi bir görevidir.

ANLAM

İnsanın düşünmekte serbest olduğu kabul edilirse, yaşamı anlayip anlamamakta da serbest olduğu kabul edilir. Yaşamında anlam görmeyen veya görmek istemeyen insan, depresif, ekseriya motivasyondan uzak ve yapıcı olmak yerine, kötümser olmaya yatkın kişidir. Anlam veya anlamsızlıktan şüphe eden kişi, depresif olma tehlikesine maruzdur. Yaşamında anlam bulan veya bulmak isteyen insan, motivasyonu ve yapıcılığı olup, iyimserliğe yatkın kişidir. Bu bakımdan, yaşamda anlam bulmayı istemenin bir anlamı vardır. Binizmin ortaya attığı “neden” sorusunun amacı, yaşam yolu sonunda veya bu arada olumlu bir bilanço icin, ikili düsüncede bir harmoninin gerekliliğine değinmektir. Özellikle bilinmeyen de, “bu arada”, veya “sonun” hangi anlamı ifade ettiğidir.

BİLANÇO

İnsan, ölüm saatinin hesaplaşma saati olup olmadığını düşünmelidir - yâni kendisiyle son hesaplaşmayı. İnsanın kendisinden ve vijdanindan başka daha büyük bir eleştirmeni yoktur. Düşünen insan, bu hesaplaşmayı geciktirmez, aksine, mümkün olduğu kadar, bir an önce hesaba başlar.
Bilindiği gibi, zaman paradır. Fakat inisiyatif olmazsa, zaman bir değer ifade etmez, yâni para da değersiz kalır. Buna göre insan için en değerli olan, para, altın veya diğer “kıymetli şeyler” değil, insanın aktivitesini nasıl kullandığıdır. Bütün yaptıklarımız ve yapamadıklarımız, yaşamın aktif taralarıdır; bizim olan zaman da yaşamın pasif tarafıdır. Böylelikle pasif taraf da, şahsi zaman, yaşamin aktiv tarafinda harcadığımız zamandır.

KONULAR

Bütün konular çoğunlukla birbirine bağlıdır. Bu bakımdan müteakip konular alfabetik ve her okuyucunun kendi düşüncesi ölçüsünde görev olarak sıralanmıştır.

Editör
Yazı, dizin, yayın ve içeriği için sorumlu:
Hansdieter Vergin
kontakt@binismus.de
Soru, sipariş, kritik veya görüşler yukarıdaki adrese bildirilebilir.

Her hakkı mahfuzdur. Özellikle ticari maksatlarla kısmen veya tamamen kullanılamaz.

Bu yazıyı satın alır, okur, bir başkasına verir veya herhangibir şekilde desteklerseniz fayda sağlarsınız. Elde edilen gelir, binizmin gelişmesine yardımcı olur. İlgi duyan herkese, özellikle bağışlar hakkında, bilgi verilir.  

Çeviri: Münir Aksabun

Düsünceler

flagge-deutschland-flagge-rechteckigschwarz-15x25flagge-grossbritannien-flagge-rechteckigschwarz-15x23flagge-tuerkei-flagge-rechteckigschwarz-15x22